งานประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 33

การประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 Building resilience in pathology practice

โดย ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร