การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค ครั้งที่ 16

การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค

ครั้งที่ 16

ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ