การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค ครั้งที่ 14

การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค ครั้งที่ 14

ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์ จ.กรุงเทพฯ

วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561