การอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค ครั้งที่ 13

การประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค ครั้งที่ 13

ณ ห้องราชเทวี 1 โรงแรมเอเชีย จ.กรุงเทพฯ

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560